Wydarzenia minione

Seminarium Odnowy Wiary - Kerygmat

Fomacja prowadzona według programu

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej w Tychach

 

Historia Seminarium Odnowy Wiary jest ściśle związana z Soborem Watykańskim II, kiedy to święty papież Jan XXIII wezwał wszystkich wiernych do modlitwy o nowe zstąpienie Ducha Świętego na Kościół.  To wołanie o odnowienie wspólnoty Kościoła było żywe wśród wielu wierzących, dzięki czemu bardzo szybko, bo już rok po zakończeniu Soboru zaczęły pojawiać się pierwsze ruchy odnowy. Był to między innymi ruch charyzmatyczny Odnowy w Duchu Świętym oraz Ruch Światło-Życie.

 

Doświadczenie Seminarium Odnowy Wiary znajduje się niejako na pograniczu tych ruchów. Wyrasta jako pewna synteza tego, co jest istotą naszej wiary. Ponieważ historia Seminarium Odnowy Wiary sięga 1965 roku, to przez ten czas około 50 lat, jego idea zdążyła się wykrystalizować dzięki doświadczeniu wielu tysięcy osób uczestniczących w tej formie rekolekcji.

 

Samo Seminarium trwa 10 tygodni. Każdy tydzień poświęcony jest innemu tematowi, a wszystkie razem tworzą drogę do odnowienia naszej wiary i oparcia naszego życia na Słowie Bożym i osobie Jezusa Chrystusa.

 

Na pracę każdego tygodnia składają się następujące elementy:

 • codzienna praca w domu, polegająca na modlitwie i rozważaniu wybranego na konkretny dzień fragmentu Pisma Świętego. Podejmując się uczestnictwa w Seminarium trzeba każdego dnia znaleźć czas, przynajmniej 15-30 minut, aby wejść w taką modlitwę Pismem Świętym.
 • cotygodniowe spotkania podzielone na spotkanie w małych w grupach, w których każdy uczestnik dzieli się swoimi doświadczeniami z rozważanego Słowa w danym tygodniu oraz konferencji, która wprowadza wszystkich uczestników w temat kolejnego tygodnia pracy w domu.

Przejście przez Seminarium ułatwia notatnik, w którym znajdują się informacje o fragmencie Pisma Świętego przeznaczonym do rozważenia w danym dniu, a także krótkie komentarze i pytania pozwalające łatwiej wejść w modlitwę nad poszczególnymi fragmentami Pisma.

 

Seminarium obejmuje tematy:

 

1. Powrócić do źródeł modlitwy

2. Bóg Ojciec kocha ciebie osobiście

3. Jestem grzesznikiem

4. Uzdrowienie wewnętrzne

5. Jezus jest Panem twojego życia

6. Jezus wzywa cię, abyś Mu zawierzył

7. Jezus posyła nam swego Świętego Ducha

8. Otrzymacie Ducha Świętego

9. Tajemnica Niepokalanej, Matki Kościoła

10. Tajemnica Kościoła Matki

 

 

 

Seminarium Odnowy Wiary w naszej parafii

 

Poniżej prezentujemy najistotniejsze materiały dla każdego tygodnia Seminarium, któte odbywało się w naszej parafii od 6 kwietnia do 14 czerwca 2018 roku.

 

Tydzień 1: Powrócić do źródeł modlitwy

 

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – Mt 4, 1-11

Dzień 2 – Łk 6, 12-16

Dzień 3 – Łk 3, 21-22

Dzień 4 – Łk 9, 28-35

Dzień 5 – J 11, 38-44

Dzień 6 – Łk 22, 39-46

Dzień 7 – Łk 23, 33-34, 44-46

 

Tydzień 2: Bóg Ojciec kocha ciebie osobiście

 

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – 1 J 4, 7-18

Dzień 2 – Jr 31, 1-14

Dzień 3 – Rz 8, 31-39

Dzień 4 – Iz 49, 8-16

Dzień 5 – Oz 11, 1-9

Dzień 6 – Ga 4, 4-7

Dzień 7 – So 3, 11-20

 

Tydzień 3: Jestem grzesznikiem

 

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – Iz 59, 1-2. 9-13

Dzień 2 – 2 Sm 12, 1-9

Dzień 3 – Rz 7, 18-24

Dzień 4 – Ps 103, 2 nn.

Dzień 5 – Ap 3, 19-21

Dzień 6 – J 21, 15-19

Dzień 7 – Ps 51, 3-14

 

Tydzień 4: Uzdrowienie wewnętrzne

 

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – Mk 5, 25-34

Dzień 2 – Mk 2, 1-12

Dzień 3 – Mt 18, 21-35

Dzień 4 – Łk 7, 36-50

Dzień 5 – Mk 9, 14-29

Dzień 6 – J 11, 17-27

Dzień 7 – Iz 52, 13-53, 12

 

Tydzień 5: Jezus jest Panem twojego życia

 

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – Łk 12, 49-50; Flp 2, 2-5

Dzień 2 – J 4, 31-34

Dzień 3 – Mt 4, 18-22

Dzień 4 – Mt 16, 21-28

Dzień 5 – Łk 10, 38-42

Dzień 6 – Mt 26, 36-46

Dzień 7 – Flp 4,12-13

 

Tydzień 6: Jezus wzywa cię, abyś Mu zawierzył

 

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – J 20, 27-29

Dzień 2 – Ef 2, 8-10

Dzień 3 – Dz 13, 38-41

Dzień 4 – Ef 3, 14-19

Dzień 5 – Łk 10, 20-22

Dzień 6 – Dz 26, 15-18

Dzień 7 – Mt 6, 31-34

 

Tydzień 7: Jezus posyła nam swego Świętego Ducha

 

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – Mt 3, 13-17; Ga 6, 14

Dzień 2 – Łk 4, 1-4; Ef 1, 7-10

Dzień 3 – Łk 4, 14-22; Dz 2, 1-26

Dzień 4 – J 14, 15-27; Ef 5, 1-2

Dzień 5 – Łk 24, 45-49; Ef 6, 10-18

Dzień 6 – Dz 10, 34-48; 2P 1, 5-8

Dzień 7 – Dz 19, 1-7; Flp 2, 12-16

 

Tydzień 8: Otrzymacie Ducha Świętego

 

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – Rz 8, 22-27

Dzień 2 – Rz 8, 9-17

Dzień 3 – Ga 5, 16-26

Dzień 4 – 1 Kor 12, 4-11

Dzień 5 – 1 Tes 1, 2-10

Dzień 6 – 1 Kor 2, 10-16

Dzień 7 – Rz 5, 1-5

 

Tydzień 9: Tajemnica Niepokalanej, Matki Kościoła

 

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – Łk 1,46-49

Dzień 2 – J 19, 25

Dzień 3 – Łk 1, 28-31

Dzień 4 – Łk 1, 35.37-38

Dzień 5 – Łk 2, 4-7

Dzień 6 – J 19, 26-27

Dzień 7 – Ap 21, 1-4

 

Tydzień 10: Tajemnica Kościoła Matki

 

Rozważania na każdy dzień:

Dzień 1 – Ap 12, 1

Dzień 2 – Dz 4, 32-35

Dzień 3 – 1 Kor 12, 12-13. 27-31

Dzień 4 – J 15, 1-11

Dzień 5 – J 15, 12-17

Dzień 6 – Rz 12, 1-12

Dzień 7 – Czas podsumowania

 

 

Tożsamość chrześcijańska - formacja oparta o Katechizm Kościoła Katolickiego 

 

 

"OJCZE... to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (J 17,1. 3). Zbawiciel nasz, Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2, 3-4). "Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12), jak tylko imię JEZUS.

 

W czerwcu 2018 roku zakończyliśmy pierwszy etap Seminarium Odnowy Wiary, w którym na nowo przypomnieliśmy sobie i uporządkowaliśmy podstawowe prawdy przekazane nam w Ewangelii. Odnowa wiary nie jest jednak aktem jednorazowym. By w niej trwać i czerpać z niej siłę, kontynuowaliśmy naszą formację – tym razem w oparciu o pogłębione rozważania treści Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 

Spotkania odbywały się będą w każdy czwarty miesiąca i obejmowały konferencję, którą głosił ksiądz proboszcz Marek Spyra oraz czas na dodatkowe pytania i rozważania, zakończone wspólną modlitwą.

 

Konferencje z kolejnych spotkań można przesłuchać lub pobrać, korzystając z linków poniżej.  

 

Spotkanie 1

Temat: Co to znaczy „wierzyć” -  poszukiwanie Boga przez człowieka

27 września 2018

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział I, rozdział 1: "Wierzę" - "Wierzymy" – Człowiek jest otwarty na Boga - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 2

Temat: Bóg objawia się człowiekowi

25 października 2018

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział I, rozdział 2, artykuł 1 i 2: "Wierzę" - "Wierzymy" – Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi: Objawienie Boże i przekazywanie Objawienia Bożego - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 3

Temat: Pismo święte

22 listopada 2018

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział I, rozdział 2, artykuł 3: "Wierzę" - "Wierzymy" -Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi: Pismo święte - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 4

Temat: Człowiek odpowiada Bogu: Wierzę

27 grudnia 2018

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział I, rozdział 3, artykuł 1: "Wierzę" - "Wierzymy" -Człowiek odpowiada Bogu: Wierzę - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 5

Temat: Człowiek odpowiada Bogu: Wierzymy

24 stycznia 2019

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział I, rozdział 3, artykuł 2: "Wierzę" - "Wierzymy" -Człowiek odpowiada Bogu: Wierzymy - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 6

Temat: Wyznanie wiary chrześcijańskiej: symbole wiary; wierzę w Boga

28 lutego 2019

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział II, rozdział 1, artykuł 1.1: Wierzę w Boga - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 7

Temat: Wyznanie wiary chrześcijańskiej: wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego

28 marca 2019

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział II, rozdział 1, artykuły 1.2 i 1.3: Wierzę w Boga Ojca - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 8

Temat: Wyznanie wiary chrześcijańskiej: Bóg - Stwórca

25 kwietnia 2019

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział II, rozdział 1, artykuł 1.4: Stówrca - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 9

Temat: Wyznanie wiary chrześcijańskiej: wierzę w Boga – Stworzyciela nieba i ziemi

30 maja 2019

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział II, rozdział 1, artykuły 1.4 i 1.5: Niebo i ziemia, człowiek - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 10

Temat: Grzech - upadek człowieka

26 września 2019

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział II, rozdział 1, artykuły 1.6 i 1.7: Człowiek, upadek - www.katechizm.opoka.org.pl

 

Spotkanie 11

Temat: Nauczanie Kościoła na temat homoseksualizmu i stosunek do homoseksualistów

24 października 2019

 

 

Spotkanie 12

Temat: Wyznanie wiary chrześcijańskiej – wierzę w Jezusa Chrystusa Syna Bożego Jednorodzonego

28 listopada 2019

 

 • Konferencja wygłoszona przez księdza proboszcza Marka Spyrę – plik mp3
 • Treść Katechizmu – Część I, dział II, rozdział 2, artykuł 2 i 3: Wierzę w Jezusa Chrystusa Syna Bożego Jednorodzonego - www.katechizm.opoka.org.pl